top of page

ČASTÉ DOTAZY

PROČ SE STANOVUJÍ CENY TEPLA JEN PŘEDBĚŽNĚ NA DANÝ ROK?

Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu je v bodě 1) Základní podmínky pro ceny tepelné energie dáno, že ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou náklady nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele. A protože na začátku roku výši těchto nákladů nemůžeme znát, tvoříme tzv. plánovanou (předběžnou) kalkulaci, ve které uplatníme pouze námi předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce.

Z JAKÝCH POLOŽEK SE SKLÁDÁ CENA TEPLA?

Cena tepla je tvořena ekonomicky oprávněnými náklady, které lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  1. Proměnné ekonomicky oprávněné náklady (palivo, elektřina spotřebovaná při výrobě nebo rozvodu tepla, technologická vod.

  2. Stálé ekonomicky oprávněné náklady (opravy, odpisy, nájemné, režijní náklady, mzdy a zákonné pojištění, pojištění majetku, revize atd.).

  3. Zisk (jeho výše je kalkulována s ohledem na výši ceny tepelné energie).

Bližší vymezení některých ekonomicky oprávněných nákladů ve věcně usměrňované ceně tepelné energie včetně stanovení podmínek pro určení jejich výše lze nalézt v příloze č.1 účinného cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie.

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLA?

1. Bezpečnost - ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování

2. Spolehlivost - tepelná soustava je zabezpečena záložními kotli, potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá

3. Výhodná cena - cena tepla je zpravidla nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu

4. Uživatelský komfort - odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony

PROČ JE DOBRÉ POUŽÍT V SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) výrazně zvyšuje účinnost využití primárního paliva oproti oddělené výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně a tepla ve výtopně. Zatímco při výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně je větší část energie paliva z fyzikální podstaty odvedena ve formě nízkopotenciálního tepla jako pára z chladicích věží do okolí, v případě kombinované výroby v teplárně je toto teplo recyklováno a dále využito v soustavách zásobování teplem pro vytápění budov a přípravu teplé vody nebo v technologických procesech průmyslových podniků. Tím se ušetří až 1/3 primárního paliva. Proto je tento nejefektivnější a nejekologičtější způsob výroby elektřiny a tepla v EU podporován.

KDY ZAČÍNÁ A KONČÍ OTOPNÉ OBDOBÍ?

Otopné období začíná (dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) 1. září a končí 31. května následujícího roku.
Dodávka tepelné energie se ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 °C pro následující den.

MÁTE DOTAZ? NAPIŠTE NÁM!

HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.

Pražská 346/33

268 01 Hořovice

+420 311 517 616

Díky za Vaši zprávu!

bottom of page